Niebawem rekrutacja dla klas I

Uwaga rodzice! 1 marca rozpocznie się rekrutacja do klas I, na rok szkolny 2024/2025, w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca o godz. 8. O przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej mogą ubiegać się rodzice zarówno siedmiolatków, jak i sześciolatków.

– Zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – wyjaśnia Alicja Kamecka, dyrektor wydziału oświaty i kultury w urzędzie gminy.

Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły mogą być zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy I .Wniosek należy złożyć poprzez elektroniczną rekrutację, która jest dostępna pod tym linkiem: https://rekrutacje-gminapolkowice.pzo.edu.pl. Co ważne, konieczne jest oświadczenie o miejscu zamieszkania zarówno dorosłych jak i dzieci.

Rodzice mogą też starać się o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu, i wtedy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, prowadzonym także w systemie elektronicznym → https://rekrutacje-gminapolkowice.pzo.edu.pl).

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność, mogą być przyjęte do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku rodzice muszą dołączyć kopię stosownego orzeczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Urząd gminy w Polkowicach podpowiada, jak przejść przez elektroniczną rekrutację:

Jak to zrobić? Można wypełnić zgłoszenie o przyjęcie dziecka – w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym, dołączając w systemie skany (zdjęcia) oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, i wysłać je w systemie. Bez podpisu profilu zaufanego, po zarejestrowaniu wypełnionego wniosku w systemie, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne oraz klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wzory oświadczeń będą umieszczone na stronie systemu rekrutacyjnego w zakładce w głównym menu – https://rekrutacje-gminapolkowice.pzo.edu.pl

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca